grosik
Aktualności - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrowie Wielkopolskim, adres ul. Wrocławska 13-15, 63-400 Ostrów Wielkopolski (dalej także Organizator) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wskazanych nieruchomości:

 1. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej – komercyjnej zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 13-15 w Ostrowie Wielkopolskim, składającej się z działek nr 30/1, 35/1, 35/4, 36/4, 36/6, 36/9, 36/1 – obręb ewidencyjny 301701_1.0076  w miejscowości Ostrów Wielkopolski  o łącznej powierzchni 0,2759 ha, objętych  księgami wieczystymi nr KZ1W/00016491/1, KZ1W/00026511/1, KZ1W/00056999/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (kompleks Wrocławska).

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 728 910,00 zł netto + ewentualny podatek VAT
   
 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej – komercyjnej zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 14 w Ostrowie Wielkopolskim, składającej się z działek nr 42/6, 42/8, 43/6 – obręb ewidencyjny 301701_1.0095 w miejscowości Ostrów Wielkopolski o łącznej powierzchni 0,0840 ha (działki oddane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynku stanowiącym odrębną nieruchomość), objętych księgami wieczystymi nr KZ1W/00065688/7, KZ1W/00063531/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 996 300,00 zł netto.
   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  netto  nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W przypadku zainteresowania większąilością niż jedna nieruchomość, oferty należy składać w osobnych kopertach. Wadium należy wpłacić w kasie Organizatora   w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul.  Wrocławskiej  13-15  w godzinach od  7.00 do 15.00 lub na jego konto o numerze: 32 2490 0005 0000 4530 1459 8782z dopiskiem „wadium – nieruchomość nr ... z ogłoszenia ''w terminie do dnia 11.12.2019 do godz. 10:00.

Organizator  wskazuje, iż wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wyboru oferty Oferenta (wygrania przetargu),
 • przepadkowi na rzecz Organizatora w przypadku gdy Oferent pomimo wyboru jego oferty (wygrania przetargu) uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu,
 • zwrotowi na rzecz Oferenta, którego oferty nie wybrano, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, albo zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ofertę należy przygotować i złożyć w formie pisemnej. Oferta winna zawierać imię i nazwisko/nazwę Oferenta, jego adres, miejsce i datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę nabycia nieruchomości, podpis Oferenta oraz dowód potwierdzenia zapłaty wadium. Następnie ofertę należy umieścić w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem/nazwą i adresem Oferenta,  z dopiskiem: „Oferta nabycia nieruchomości nr …..z ogłoszenia '' Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora pod adresem:

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Wrocławska 13-15 ( wejście od ul. Staszica ),
63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12:00.

Podczas składania oferty oferent zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz Regulaminem Przetargu. Nadto należy okazać dokumenty - dowody tożsamości, a w przypadku przedsiębiorców także aktualne odpisy z właściwego rejestru oraz zostawić ich kopie pracownikom Sekretariatu Organizatora.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r o godzinie 14:00 w ww. siedzibie Organizatora.

Umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta najpóźniej     w terminie 30 dni od  rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotowej nieruchomości (w tym koszty notarialne umowy sprzedaży nieruchomości oraz sądowe związane z wpisami w księdze wieczystej) obciążają w całości kupującego.

Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, zmiany niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu zawartych w Regulaminie Przetargu, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Bliższych informacji w ww. zakresie można uzyskać w Dziale Kadr i Administracji Organizatora w godzinach od 7:00 do 15:00 pod nr tel.: (62 )737-44-22.

» »